การศืกษา

การศืกษา

panyaporn suepetch

panyaporn suepetch

5 เดือนที่แล้ว

การศืกษาเป็นกระบวนการทางสังคม ที่ช่วยสร้างคน สร้างชาติ

panyaporn suepetch

panyaporn suepetch

5 เดือนที่แล้ว