การบัญชีกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

การบัญชีกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

บัญชี, เทคโนโลยีการทำงาน

      สังคมไทยในปัจจุบันกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากทั้งในด้านดำรงชีวิตประจำวัน และสั่งคมในการทำงาน ซึ่งงานด้านบัญชี เป็นอีกส่วนงานหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และสามารถสรุปผลการทำงานออกมาเป็นรายงานทางการเงิน เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายงานสินค้าคงเหลือ เป็นต้น ทันต่อการใช้งานของผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ผู้ถือหุ้นตัดสินใจในการลงทุน เจ้าหนี้ตัดสินใจที่จะให้เครดิต คู่ค้าตัดสินใจที่จะซื้อขายกับกิจการเป็นต้น ข้อมูลที่ได้จากการทำงานจะสรุปกลายเป็น สารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจอีกครั้ง 

ศราวุฒิ  สาธุประคัลภ์

ศราวุฒิ สาธุประคัลภ์

5 เดือนที่แล้ว