หลักการบัญชีเบื้องต้น1

หลักการบัญชีเบื้องต้น1

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี


     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี แม่บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้น ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ รายการปรับปรุง การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงินของกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจบริการ

 • 1.
  บทนำ
  00:54
 • 2.
  บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี
  00:00
 • 3.
  บทที่ 2 สมการบัญชี และงบแสดงฐานะการเงิน
  00:00
 • 4.
  บทที่ 3 การวิเคราะห์รายการค้า
  00:00
 • 5.
  บทที่ 4 การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้น
  00:00
 • 6.
  บทที่ 5 การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
  00:00
 • 7.
  00:00

share แชร์คอร์สนี้