หลักการตลาด

หลักการตลาด

คำอธิบายรายวิชา


หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านการตลาด      (The Basic of Marketing)


1.1 วิวัฒนาการทางการตลาด

1.2 ความหมายของตลาดและการตลาด

1.3 องค์ประกอบหรือส่วนประสมทางการตลาด

1.4 การสร้างอรรถประโยชน์ให้แก่สินค้าและบริการ

1.5 ความสำคัญของการตลาด


 • 1.
  หน่วยที่1
  00:00
 • 2.
  หน่วยที่2
  00:00
 • 3.
  หน่วยที่3
  00:00
 • 4.
  หน่วยที่4
  00:00
rutchanee onura

rutchanee onura

ผู้สอน

share แชร์คอร์สนี้