วิชาการภาษีอากร

วิชาการภาษีอากร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและการนำเสนอภาษีที่ต้องทำ และคำสั่งรัฐบาลให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่นๆ การนำส่งค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก และความรับผิดชอบทางอาญาตามกฎหมาย


เนื้อหาสาระ

    1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีอากร

    2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

    3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

    4. อากรแสตมป์

    5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

    6. ภาษีธุรกิจเฉพาะ


punyawee peingpinij

punyawee peingpinij

ผู้สอน

share แชร์คอร์สนี้