การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับฐานข้อมูลของกิจการ การป้อนข้อมูล และจัดรูปแบบเอกสารประกอบการลงบัญชี การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในธุรกิจ การออกรายงาน การจัดทำงบการเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินค้า1. ประมวลความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารทางการค้า  หลักการ  กระบวนการจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์  ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี

3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย  ความเป็นระเบียบ  ระเอียดรอบคอบ  ความอดทนรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี


 • 1.
  ทดลองทำ
  00:03
 • 2.
  00:00
pavarisa saraphol

pavarisa saraphol

ผู้สอน

 • schedule
  0 ชั่วโมง   00 นาที
 • people
  1 Student
 • bookmark

share แชร์คอร์สนี้