การโฆษณา

การโฆษณา

การสร้างสรรค์งานการโฆษณา


สาระสำคัญ

            การโฆษณาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือชิ้นงานโฆษณานั้นไม่ได้มีส่วนประกอบจากความคิดเท่านั้นแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจในหลายด้านด้วยกัน เช่น ความรู้ในกระบวนการทำงานโฆษณา ช่วยให้สามารถสร้างชิ้นงานโดยลดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ความรู้ด้านการตลาดที่ใช้ในการวิเคราะห์คู่แข่งขัน โอกาสและอุปสรรคที่ควรนำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานโฆษณา รวมถึงความรู้ด้านจิตวิทยาที่ทำให้เข้าใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นศิลปะ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณา ความรู้ด้านการออกแบบ จะช่วยให้งานสามารถสื่อสารข้อมูลให้ผู้บริโภคเข้าใจและเกิดความรู้สึกต่อผลิตภัณฑ์และบริการได้ดี เช่นสีสัน ขนาดที่แตกต่างกัน ทำให้อารมณ์ต่างกันตามไปด้วย เพราะฉะนั้นการสร้างสรรค์จึงเป็นการคิดค้น การผสมผสานสิ่งต่าง ๆ หรือแนวความคิดที่มีอยู่แล้วเข้าด้วยกันโดยใช้วิธีการสร้างสรรค์ที่มีความแปลกใหม่ต่างไปจากเดินซึ่งในการโฆษณานั้นจำเป็นต้องอาศัยการสร้างเป็นอย่างมาก


  • 1.
    Test. 1.การสร้างสรรค์งานโฆษณา
    01:33