การบัญชีภาษีอากร

การบัญชีภาษีอากร

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีตามกฎหมายบัญชีการบัญชีและประมวลรัษฎากร


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี  และการนำหลักเกณฑ์ของกฎหมายตามประมวลรัษฎากรมาใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  รวมทั้งการคำนวณและบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
  • 1.
    Introduction Personal Income Tax
    01:22
Yingcharoen Boonyoung

Yingcharoen Boonyoung

ผู้สอน

share แชร์คอร์สนี้