การขายเบื้องต้น 1

การขายเบื้องต้น 1

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวัฒนาการการขาย หน้าที่ทางการขาย ประเภท และลักษณะของงานขายความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันคุณบัติของนักขาย โอกาส และความก้าวหน้าของนักขาย


มนุษย์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ล้วนแต่เคยเป็นผู้ซื้อและผู้ขายด้วยกันทั้งสิ้น 
สิ่งของที่ทำการซื้อขายมีอยู่ 2 ประเภท คือ 

                    1. สินค้า ( goods ) มีตัวตน สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ เช่น ตู้เย็น 
รถยนต์ กระเป๋า หนังสือ ดินสอ ปากกา เป็นต้น 

                    2. บริการ ( service ) ไม่มีตัวตน มองไม่เห็น แต่สัมผัสได้ เช่น สามล้อรับจ้างพาผู้โดยสารไปส่งยังจุดหมาย , ช่างตัดเสื้อทำผมขายฝีมือ , นักร้องขายเสียง , ดาราขายบทบาทการแสดง , คนงานก่อสร้างขายแรงงาน , หมอและพยาบาลขายค่ารักษาดูแลคนไข้ , ครูขายวิชาความรู้แก่ศิษย์ เป็นต้น

  • 1.
    หน่วยที่ 1
    00:55

share แชร์คอร์สนี้